Arhiv Značk: izračun zavarovanja

izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja upošteva realnost

Izračun zavarovanja nam upošteva realnost .

Realnost izračun zavarovanja upošteva tako, da zbira statistične podatke . Poleg zbiranja statističnih podatkov je potrebno tudi njihovo vrednotenje. Vrednotenje statističnih podatkov je usmerjeno predvsem na način, ki lahko ponudi koristne informacije koristniku. Množičnost določenega dogodka, ki je za izračun zavarovanja pomemben, se lahko skozi obdobje spreminja. Dogodek se lahko skozi določeno časovno obdobje enakomerno dogaja, lahko se njegovo dogajanje povečuje, lahko pa se tudi zmanjšuje pogostost dogajanja tega dogodka. Za dober izračun zavarovanja je pomembna realnost dogodka. Na podlagi realnosti dogodka izračun zavarovanja ugotavlja pogostost tega dogodka v dosedanjem času. Hkrati pa na pogostosti dogodka v dosedanjem času izračun zavarovanja lahko oceni verjetnost pogostosti tega dogodka v prihodnosti. Izračun zavarovanja je lahko različno uspešen. Uspešnost in kakovost ocene se ugotavlja s preverjanjem v prihodnosti. V primeru, da je ocena dobra ali vsaj zadovoljiva, se lahko vse lastnosti ocenjevanja obdržijo. Ko ocena ni dobra oziroma ocena zgreši napoved, so potrebni popravki metod ocenjevanja. Največkrat na zgrešeno napoved vplivajo dogodki, ki jih ni mogoče predvideti. Lahko gre za delovanje naravnih sil, ki jih ni bilo mogoče napovedati, delovanje učinkov napredka znanosti in tehnologije, spremembe v političnem, ekonomskem in na drugih področjih. Zelo pomembno je, da se pred temi morebitnimi negativnimi posledicami učinkovito zavarujemo. Od nekdaj je človek za takšne nepredvidljive dogodke oblikoval rezerve. V preteklosti so bile rezerve zelo različnih pojavnih oblik. Najstarejša obdobja poznajo predvsem rezerve, ki omogočajo osnovno preživetje. Torej so rezerve v obliki, ki omogočajo imetje določenih lastnosti, ali pa omogočajo pridobivanje določenih življenjsko pomembnih lastnosti. Zavarovalnice morajo za takšne primere prav tako oblikovati rezerve. Negativni dogodki, ki jih ni mogoče predvideti, ne smejo zamajati zaupanje v zavarovalniške aktivnosti. Zavarovalniške aktivnosti morajo zavarovancem, ne glede na vse negativne okoliščine za zavarovalnico, ponuditi varovanje, ki so ga vplačali.

Izračun zavarovanja mora biti dober.

Izračun zavarovanja, modrost predvidevanja

Izračun zavarovanja označuje modrost predvidevanja.

Modrost predvidevanja, ki ga vsebuje dober izračun zavarovanja, se nanaša na dogodke v prihodnosti. Nepredvidljiva prihodnost, kater izračun zavarovanja obravnava se lahko oceni na podlagi zavarovalniške statistike. Vse pomembne dogodki, ki vplivajo na zavarovanje so upoštevani z največjo možno mero skrbnosti in pozornosti. Pomembnost skrbnosti in pozornosti je enakopravnosti strank pri sklenjeni zavarovalni pogodbi. Izračun zavarovanja mora upoštevati dogodke iz preteklosti, ter na podlagi njih ocenjevati možnost njihovega nastanka na način, ki ne bo oškodoval nobenega od udeležencev sklenjenega zavarovanja. Izračun zavarovanja je posebej zahteven za zavarovalnico, katera vstopa na novo tržišče ali uvaja nov zavarovalniški produkt. Novo tržišče je zavarovalnici, ki nanj vstopa neznano v večini za zavarovalništvo pomembnih dejstev. Izračun zavarovanja mora biti za zavarovance z vidika investicije dobro ocenjen, saj lahko napačna ocena pomeni nekonkurenčnost v primerjavi z zavarovalnicami, katere so na tem trgu že prisotne. Toliko bolj je zavarovalnica, ki vstopa na zavarovalniški trg ranljiva, saj je na eni stani njeno ime neznanka, na drugi pa so stroški vstopa na nov trg lahko neugodni v primeru neuspeha. Izračun zavarovanja je enako zahteven v primeru novega zavarovalnega produkta. Novi zavarovalni produkti so stalnica zavarovalniške dejavnosti. Z njimi se prilagaja trgu, družbi, razvoju znanosti in tehnologije. Transportna sredstva izpred stoletji so danes preteklost, zato zavarovalnica temu primerno zavarovalne produkte usmerja v njihove naslednike v sedanjosti. Enako velja za vse druge predmete zavarovanja. Vedno znova se pojavljajo novi predmeti zavarovanja, hkrati se starejši spreminjajo ali postopoma izginjajo. Temu primerno mora zavarovalnica za bodoče in obstoječe zavarovance prilagajati zavarovalne produkte. Z njimi mora obstoječim in bodočim zavarovancem nuditi možnost zavarovanja premoženjskih koristi, ki izvirajo iz predmetov zavarovanja. V bodoče se bodo enako kot v dosedanji zgodovini predmeti zavarovanja spreminjali, prepuščali mesto novim predmetom zavarovanja.

Izračun zavarovanja mora bit enakopravno pošten in pravičen za tako zavarovanca kot zavarovalnico.

Zavarovanje

Informativni izračun nezgodnega zavarovanja

Eno izmed zelo uporabnih orodij, ki s katerim si lahko posamezniki planirajo osebna zavarovanja je orodje za informativni izračun zavarovanja. Večina zavarovalnic ponuja na njihovi spletni strani preprosto spletno aplikacijo, v katero stranka vnese podatke, nato pa aplikacija izdela izračun zavarovanja, ki prikaže okvirno premijo, ki jo bi stranka plačevala, če bi sklenila paket zavarovanja.

Najprej je potrebno poudariti, da je spletni izračun zavarovanja samo informativne narave, kar pomeni, da ni zavezujoč za nobeno stran. S tem, ko si nekdo izdela izračun zavarovanja, se ne zaveže, da bo zavarovanje sklenil. Prav tako pa tudi zavarovalnica lahko spremeni katerikoli pogoj. Šele pogodba, ki se podpiše, je zavezujoča in veljavna, tako kar se tiče višine premije, kot kar se tiče vseh pogojev, ki določajo nastanek škodnega dogodka.

Če gre za nezgodna zavarovanja, običajno poteka informativni izračun zavarovanja na tak način, da oseba določi čas trajanja zavarovanja. Nato izbere enega izmed paketov zavarovanj, ki jih zavarovalnica ponuja, nato pa se izberejo nevarnostni razredi. Zavarovalnica ima določeno lestvico nevarnosti, ki se lahko aplicira na nevarnost poklica, športa ali kakšnega drugega področja. Na premijo pa vpliva tudi dinamika plačevanja, to je pogostost vplačil (mesečno, trimesečno, polletno ali letno).

Izračun zavarovanja bo prikazal nižjo premijo, če se stranka odloči za daljše trajanje zavarovanja. Po drugi strani pa višji kot je nevarnostni razred poklica ali športa, višja bo premija. Običajno pa zavarovalnica odobri nekaj popusta pri premiji, č je dinamika plačevanja manj pogosta. Letno plačevanje premije ima lahko kar visok popust.

Informativni izračun zavarovanja lahko posamezniku precej pomaga pri planiranju različnih paketov zavarovanj. Tako lahko z nekaj kliki preuči različne ponudbe in različne scenarije vplačevanj. S tem se lahko odloči, kakšna strategija zavarovanj se mu najbolj splača. Na to vplivajo osebne finance in pa seveda potrebe po zavarovalniških storitvah, ki se od človeka do človeka zelo razlikujejo.

http://www.vzajemna.si/