Arhivi Kategorije: finance

Nakup podjetja, ustvariti dobiček

Nakup podjetja ima cilj povrniti stroške nakupa.

To je možno na različne načine in v različnem časovnem obdobju. Najbolj idealno bi bilo, če bi se nakup podjetja obrestoval takoj po nakupu. To je možno predvsem takrat, ko je lastnina podjetja v različnih delih in obsegu, iskano tržno blago . Na daljši rok, pa je se nakup podjetja obrestuje predvsem znotraj podjetja. V prvem primeru bomo lastnino prodali na trgu po ustrezni ceni, bodisi v posameznih delih ali paketu. Prodaja v paketu ima prednost zaradi hitrejše prodaje, cena je lahko manj ugodna kot, kot če bi prodajali vsak predmet prodaje posebej. Slabost prodaje posebej, pa je v možni dolgotrajnosti postopka prodaje. Za nakup podjetja, ki se obrestuje znotraj podjetja, pa je značilno, da gre za lastnino, katero sami nismo sposobni dobiti pod enako ugodnimi pogoji. Podjetje, ki kupuje ima lahko potrebno po dodatnih poslovnih prostorih, po proizvodni in drugi opremi, po znanju zaposlenih, po lokaciji in druge podobne potrebe. Dodatni poslovni prostori so pogost razlog nakup podjetja, predvsem so zanimivi, ko gre za lokacijo, tehnične značilnosti poslovnih prostorov in druge lastnosti. Z dobro lokacijo lahko podjetje, ki kupuje, razširi svoje poslovne možnosti. Tehnične značilnosti so podobno dober razlog za nakup podjetja, ko gre za idealne ali primerne značilnosti. Podjetje, ki ga kupujemo lahko v njih opravlja enako ali podobno dejavnost, ali pa gre za dejavnost, ki v našem proizvodnem portfelju manjka. Ker so tehnične lastnosti primerne, je potrebna bistveno manjša investicija, za začetek poslovne aktivnosti. Oprema za poslovno aktivnost je zanimiva zaradi prisotnosti vsega potrebnega. V primeru, da bi se odločili za samostojen nakup, bi potrebovali več časa, predvsem pa bi nastali dodatni stroški z neprimernimi nakupi. Pri nakupu pa imamo vse ali večino potrebnega že zbranega, potrebno je le zagnati poslovno aktivnost.

Nakup podjetja je zanimiv zaradi možnosti številnih izboljšav poslovanja.

https://www.alta.si/

Alta skladi, cenimo kapital

Alta skladi nas motivira, da cenimo naložen kapital .

Kapital je izraz, ki se ga uporablja za oznako velikega števila stvari, največkrat pa pomeni finančni vir . Vsaka oseba ima svoj finančni vir, ki je v primerjavi z drugimi različen na številne načine. Finančni vir lahko plemeniti oziroma ustvari več preko možnosti kot so Alta skladi in drugih možnosti. Osnova za financiranje se razlikuje se po obsegu, donosu, lastništvu ter drugih značilnostih. Za obseg je značilno, da večji kot je več prednosti prinaša lastniku, hkrati pa tudi več odgovornosti. Upravljanje obsežnega finančnega vira je bolj zahtevno kot se na prvi pogled zdi. Alta skladi nam nudijo strokovno upravljanje finančnega vira, o tem obstajajo številne reference in dobre izkušnje naložbenikov. Donos nam kaže, kako uspešni smo pri upravljanju kapitala. Gre za pozitivno razliko med vloženim in ob dospetju prejetim kapitalom. O neuspehu obratno govori izguba. To je negativna razlika med vloženim in prejetim kapitalom. Kakšno razliko med vloženim in prejetim kapitalom nudijo Alta skladi lahko ugotovimo pri finančni skupini sami, lahko pa tudi pri drugih virih informacij. Ljudje, ki se prvič odločajo za investicije imajo pogosto nerealne predstave o donosih. V osnovi je dober donos že ohranjanje kupne moči kapitala skozi čas. Alta skladi nudijo ohranjanje kapitala skozi čas na različne načine. Kar praktično pomeni, da bomo lahko isto košarico dobrin kupili tako danes kot v bližnji ali daljni prihodnosti. Sposobnosti ohranjanja kupne moči kapitala imajo Alta skladi večje, saj je moč izbirati različne ponudbe. Od primera do primera je ponujeno lahko različno primerno, prilagojeno zahtevam naložbenika. Z dobro oblikovanim načrtom, bomo lahko vedeli katera od ponudb je za nas najboljša. Načrt lahko izdelamo sami, lahko pa za pomoč zaprosimo Alta strokovnjake, ki nam omogočajo razjasniti vse potrebno za doseganje dobrih donosov.

Alta skladi so dobra referenca za gospodarno plemenitenje osebnih financ.

http://varcevalnica.alta.si/

nakup podjetja

Nakup podjetja, zmanjšajmo tveganje

Nakup podjetja je lahko zmanjšano tveganje .

Ključne za uspešen in koristen nakup podjetja so dobre informacije . Do njih pa je velikokrat težko priti, saj so ključne informacije velikokrat poslovna skrivnost. Edina legalna pot je, da si pomagamo z javno dostopnimi informacijami ter strokovno oceno oziroma analizo. Vsak nakup podjetja ima določen cilj, nihče pa hkrati ne želi kupiti gnilega jabolka. Zato je preverjanje dejanskega stanja podjetja ključnega pomena. Za novega lastnika je predvsem pomembno, da spozna pravice in dolžnosti. Tako bo vedel, kaj pomeni s tega vidika nakup podjetja oziroma kaj ga po prevzemu čaka z vidika tako pridobljenih pravic kot tudi dolžnosti. Kakšne so pravice in kakšne so dolžnosti mora biti jasno navedeno, obstajajo pa tudi primeri, ko to v grobem ni težko ugotoviti. Znesek potreben za nakup podjetja je v mnogih primerih minimalen oziroma simboličen. Znani so primeri globalno znanih blagovnih znamk, ki so jih prodali za praktično drobiž. Vsakemu človeku, ki premore nekaj zdrave kmečke pameti mora biti na tem mestu jasno, da za drobiž globalno blagovno znamko ne bi nihče prodajal, ampak je dejanska cena skrita drugje. To so v mnogih primerih obveznosti podjetja oziroma lastnika blagovne znamke, lahko pa so takrat ko se izvede nakup podjetja tudi na novo določene. Pri obstoječih obveznosti gre za razne dolgove, na novo določene pa so obveznosti do zaposlenih, ohranjanju proizvodnje na določenem območju in druge obveznosti. To pa zahteva od potencialnega kupca dober razmislek, tveganje bo v tem primeru zmanjšal, ko bo preko dobrih informacij izvedel dejanske lastnosti obveznosti. Te lahko niso skrivnost, ki jo podjetje varuje, saj obstajajo tudi javno dostopne alternative. Obstajajo pa tudi razne analize in ocene, kjer je mogoče preko javno dostopnih podatkov moč dobro oceniti javno nedostopne podatke.

Nakup podjetja je velikokrat tveganje, zmanjšamo ga predvsem z poznavanjem vseh okoliščin nakupa ter predvidene prihodnosti.

nakup delnic

Nakup delnic, oblikovanje portfelja

Nakup delnic je oblikovanje portfelja .

Vse osebe, ki želijo opraviti nakup delnic morajo imeti trgovalni račun . Na njem ima shranjene delnice in morebitne druge vrednostne papirje. Dodana vrednost v tem pogledu je možnost sklepanja poslov. Pomembno je tudi omogočanje trgovanja. Kar pomeni, da bodisi delnice, ki jih imamo prodajamo, ali na drugi strani svoj portfelj bogatimo z novimi delnicami ali drugimi vrednostnimi papirji. Odprtje trgovalnega računa lahko zaupamo različnim ponudnikom, izbira je zelo odvisna od osebe same. Razlike so poleg osebnih tudi v cilju, ki jih ima nakup delnic. Predvideno kratkoročno lastništvo ali več trgovalnih poslov v določenem obdobju zahteva bolj dostopne zastopnike. Čas trgovanja je zelo pomemben, zato mora imeti oseba, ki se želi ukvarjati z njim kakovosten dostop. Na ta način v določenem trenutku opravi bodisi nakup delnic in s tem obogati svoj portfelj, ali pa se odloči za prodajo delnic. Poleg tega lahko trguje z nekaterimi drugimi ponudbami na trgu. Pri nameravanem dolgoročnejšem nakupu so zahteve po spremembah portfelja manj izrazite. Portfelj se lahko več let ne bo spreminjal, zato so v tem primeru zahteve drugačne. Različne zahteve so tudi pri osebi, ki nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev opravljajo v določenem zaporedju. Torej večinoma kopičijo nakupljeno in bogatijo svoj portfelj. Takšna oseba želi imeti predvsem varno naložena sredstva v delnicah ali drugih vrednostnih papirjih varno, morajo pa tudi biti fleksibilne in likvidnostne lastnosti pristne. V primeru, da se uresniči cilj varčevanja ali se pojavijo nenadne potrebe po privarčevanih sredstvih, mora biti omogočena hitra in kakovostna izvedba. Za nakup delnic so na trgu prisotni različni motivi, pomembno je, da vsak potencialen kupec dobi tisto kar na eni strani pričakuje ter na drugi, kar mu je dosegljivo. Pričakovano in dosegljivo sta včasih nasprotujoča si pojma.

Nakup delnic je usmerjen v doseganje točno določenih osebnih ali podjetniških ciljev.

nakup delnic

Vzajemni skladi, spoznajmo prihodnost

Vzajemni skladi nam kot investicija prihodnosti pomaga načrtovati prihodnost.

Prihodnost je človeka od nekdaj zanimala, za informacije o prihodnosti je bil pripravljen marsikaj storiti, razvile so se tudi zelo različne metode predvidevanja prihodnosti. Napovedati prihodnost natančno je nemogoče, obstajajo pa osebe, ki znajo napovedati osnovne značilnosti prihodnosti. To niso nujno vrači in podobne osebe dvomljivega slovesa, ampak so strokovnjaki, med katere se lahko uvrstimo tudi sami. V primeru naložbe vzajemni skladi prihodnost lahko ocenimo s pomočjo podatkov iz preteklosti. Ocena prihodnosti je toliko bolj kakovostna, kolikor bolj enakomerne so bile vrednosti v preteklosti. Takšno ocenjevanje vzajemni skladi omogočajo na podlagi dejstev oziroma znanih podatkov iz preteklosti. Včasih je potrebno za dobro oceno storiti še korak dlje. Na trgu imamo naložbe kot so vzajemni skladi , velikokrat enake, podobne ali primerljive pri bodisi enakih bodisi pri konkurenčnih ponudnikih. Informacije o njihovi ponudbi so lahko prav tako koristne. V primeru, da gre za enako ali sorodno naložbo, ima le-ta podobne elemente in značilnosti, kar hkrati pomeni, da razni dejavniki na katere nima ponudnik vplive, prinaša enake ali podobne učinke. Tako določeni dejavniki vplivajo na vse ponudbe enako in podobno, kar se izrazi v enakih ali podobnih gibanjih vrednost v eno ali nasprotno smer. Tudi na splošno je znano, da nam več ocen lahko, da boljše rezultate preko povprečja. Povprečje nam na tej osnovi pomeni, največjo verjetnost, če jo prinesemo v prihodnje obdobje pa največjo verjetnost prihodnosti. Dobro oceno vzajemni skladi omogočajo odvisno od izbranega. Obveznice ali delnice so zelo različne investicije ter imajo zelo različne lastnosti. To lahko opazimo tudi pri številnih portfeljih, katerih sestavni del so. Delniški oziroma obvezniški vzajemni skladi tako ponujajo možnost dobre ocene, če poznamo osnove. Odločitev za najbolj primerno investicijo v tem primeru ne bo zahtevna, predvsem pa bo lahko zelo osebna.

Vzajemni skladi nudijo možnost prilagoditve investicije ciljem.