Naložbeno zlato je denar že več stoletij

Skozi zgodovinsko obdobje se je investicijsko zlato izkazalo kot posebno in dragoceno blago. Če si imel v posesti zlato, ti je to predstavljalo dobro zaščito pred inflacijo in zagotavljalo finančno kritje tudi v času politične in ekonomske negotovosti.

 

Danes zlato kljub nihanjem na borzi velja še vedno eno najbolj varnih naložb. Ljudje se za naložbeno zlato odločajo predvsem zaradi tega, da niso povsem odvisni od finančnega sistema in imajo v rokah vedno varno zamenljivo valuto.

Investicijsko zlato

Je naložbeno zlato res finančna varnost?

 

Ker naložbeno zlato ohranja kupno moč in je neodvisno od finančnega sistema, je zelo dobra zaščita pred geopolitičnimi trenji. Ljudem je pomembno, da s to naložbo niso povsem odvisni od finančnega sistema in jim je takšna finančna varnost otipljiva.

 

Če boste investirali v zlato, potem se morate odločiti za eno od strategij investiranja, ali dodatno razpršiti svoj portfelj ali pa imeti investicijo, ki bo ohranjala svojo vrednost. Ali bo vaše naložbeno zlato varno v prihodnosti je težko reči?

 

Kakšna bo pa vaša strategija za naložbeno zlato?

 

Ena od strategij je fizično zlato v vašem skrbništvu v obliki kovancev, kartic ali palic. Pri tej odločitvi bodite pozorni, da kupujete zlato od zaupanja vrednega distributerja, nato ga hranite doma v sefu ali sefu finančne ustanove.

 

Opcija za naložbeno zlato so investicijski skladi, ki fizično zlato shranjujejo v sefih, za katere skrbi neodvisni skrbnik. Enote teh skladov lahko kupite na skoraj vseh trgovskih platformah. V kolikor pa radi špekulirate in radi tvegate, potem so za vas primerna izbira delnice zlatih rudnikov.

 

 

Nakup podjetja, ustvariti dobiček

Nakup podjetja ima cilj povrniti stroške nakupa.

To je možno na različne načine in v različnem časovnem obdobju. Najbolj idealno bi bilo, če bi se nakup podjetja obrestoval takoj po nakupu. To je možno predvsem takrat, ko je lastnina podjetja v različnih delih in obsegu, iskano tržno blago . Na daljši rok, pa je se nakup podjetja obrestuje predvsem znotraj podjetja. V prvem primeru bomo lastnino prodali na trgu po ustrezni ceni, bodisi v posameznih delih ali paketu. Prodaja v paketu ima prednost zaradi hitrejše prodaje, cena je lahko manj ugodna kot, kot če bi prodajali vsak predmet prodaje posebej. Slabost prodaje posebej, pa je v možni dolgotrajnosti postopka prodaje. Za nakup podjetja, ki se obrestuje znotraj podjetja, pa je značilno, da gre za lastnino, katero sami nismo sposobni dobiti pod enako ugodnimi pogoji. Podjetje, ki kupuje ima lahko potrebno po dodatnih poslovnih prostorih, po proizvodni in drugi opremi, po znanju zaposlenih, po lokaciji in druge podobne potrebe. Dodatni poslovni prostori so pogost razlog nakup podjetja, predvsem so zanimivi, ko gre za lokacijo, tehnične značilnosti poslovnih prostorov in druge lastnosti. Z dobro lokacijo lahko podjetje, ki kupuje, razširi svoje poslovne možnosti. Tehnične značilnosti so podobno dober razlog za nakup podjetja, ko gre za idealne ali primerne značilnosti. Podjetje, ki ga kupujemo lahko v njih opravlja enako ali podobno dejavnost, ali pa gre za dejavnost, ki v našem proizvodnem portfelju manjka. Ker so tehnične lastnosti primerne, je potrebna bistveno manjša investicija, za začetek poslovne aktivnosti. Oprema za poslovno aktivnost je zanimiva zaradi prisotnosti vsega potrebnega. V primeru, da bi se odločili za samostojen nakup, bi potrebovali več časa, predvsem pa bi nastali dodatni stroški z neprimernimi nakupi. Pri nakupu pa imamo vse ali večino potrebnega že zbranega, potrebno je le zagnati poslovno aktivnost.

Nakup podjetja je zanimiv zaradi možnosti številnih izboljšav poslovanja.

https://www.alta.si/

Alta skladi, cenimo kapital

Alta skladi nas motivira, da cenimo naložen kapital .

Kapital je izraz, ki se ga uporablja za oznako velikega števila stvari, največkrat pa pomeni finančni vir . Vsaka oseba ima svoj finančni vir, ki je v primerjavi z drugimi različen na številne načine. Finančni vir lahko plemeniti oziroma ustvari več preko možnosti kot so Alta skladi in drugih možnosti. Osnova za financiranje se razlikuje se po obsegu, donosu, lastništvu ter drugih značilnostih. Za obseg je značilno, da večji kot je več prednosti prinaša lastniku, hkrati pa tudi več odgovornosti. Upravljanje obsežnega finančnega vira je bolj zahtevno kot se na prvi pogled zdi. Alta skladi nam nudijo strokovno upravljanje finančnega vira, o tem obstajajo številne reference in dobre izkušnje naložbenikov. Donos nam kaže, kako uspešni smo pri upravljanju kapitala. Gre za pozitivno razliko med vloženim in ob dospetju prejetim kapitalom. O neuspehu obratno govori izguba. To je negativna razlika med vloženim in prejetim kapitalom. Kakšno razliko med vloženim in prejetim kapitalom nudijo Alta skladi lahko ugotovimo pri finančni skupini sami, lahko pa tudi pri drugih virih informacij. Ljudje, ki se prvič odločajo za investicije imajo pogosto nerealne predstave o donosih. V osnovi je dober donos že ohranjanje kupne moči kapitala skozi čas. Alta skladi nudijo ohranjanje kapitala skozi čas na različne načine. Kar praktično pomeni, da bomo lahko isto košarico dobrin kupili tako danes kot v bližnji ali daljni prihodnosti. Sposobnosti ohranjanja kupne moči kapitala imajo Alta skladi večje, saj je moč izbirati različne ponudbe. Od primera do primera je ponujeno lahko različno primerno, prilagojeno zahtevam naložbenika. Z dobro oblikovanim načrtom, bomo lahko vedeli katera od ponudb je za nas najboljša. Načrt lahko izdelamo sami, lahko pa za pomoč zaprosimo Alta strokovnjake, ki nam omogočajo razjasniti vse potrebno za doseganje dobrih donosov.

Alta skladi so dobra referenca za gospodarno plemenitenje osebnih financ.

http://varcevalnica.alta.si/

Nakup podjetja, zmanjšajmo tveganje

Nakup podjetja je lahko zmanjšano tveganje .

Ključne za uspešen in koristen nakup podjetja so dobre informacije . Do njih pa je velikokrat težko priti, saj so ključne informacije velikokrat poslovna skrivnost. Edina legalna pot je, da si pomagamo z javno dostopnimi informacijami ter strokovno oceno oziroma analizo. Vsak nakup podjetja ima določen cilj, nihče pa hkrati ne želi kupiti gnilega jabolka. Zato je preverjanje dejanskega stanja podjetja ključnega pomena. Za novega lastnika je predvsem pomembno, da spozna pravice in dolžnosti. Tako bo vedel, kaj pomeni s tega vidika nakup podjetja oziroma kaj ga po prevzemu čaka z vidika tako pridobljenih pravic kot tudi dolžnosti. Kakšne so pravice in kakšne so dolžnosti mora biti jasno navedeno, obstajajo pa tudi primeri, ko to v grobem ni težko ugotoviti. Znesek potreben za nakup podjetja je v mnogih primerih minimalen oziroma simboličen. Znani so primeri globalno znanih blagovnih znamk, ki so jih prodali za praktično drobiž. Vsakemu človeku, ki premore nekaj zdrave kmečke pameti mora biti na tem mestu jasno, da za drobiž globalno blagovno znamko ne bi nihče prodajal, ampak je dejanska cena skrita drugje. To so v mnogih primerih obveznosti podjetja oziroma lastnika blagovne znamke, lahko pa so takrat ko se izvede nakup podjetja tudi na novo določene. Pri obstoječih obveznosti gre za razne dolgove, na novo določene pa so obveznosti do zaposlenih, ohranjanju proizvodnje na določenem območju in druge obveznosti. To pa zahteva od potencialnega kupca dober razmislek, tveganje bo v tem primeru zmanjšal, ko bo preko dobrih informacij izvedel dejanske lastnosti obveznosti. Te lahko niso skrivnost, ki jo podjetje varuje, saj obstajajo tudi javno dostopne alternative. Obstajajo pa tudi razne analize in ocene, kjer je mogoče preko javno dostopnih podatkov moč dobro oceniti javno nedostopne podatke.

Nakup podjetja je velikokrat tveganje, zmanjšamo ga predvsem z poznavanjem vseh okoliščin nakupa ter predvidene prihodnosti.

Nakup delnic, oblikovanje portfelja

Nakup delnic je oblikovanje portfelja .

Vse osebe, ki želijo opraviti nakup delnic morajo imeti trgovalni račun . Na njem ima shranjene delnice in morebitne druge vrednostne papirje. Dodana vrednost v tem pogledu je možnost sklepanja poslov. Pomembno je tudi omogočanje trgovanja. Kar pomeni, da bodisi delnice, ki jih imamo prodajamo, ali na drugi strani svoj portfelj bogatimo z novimi delnicami ali drugimi vrednostnimi papirji. Odprtje trgovalnega računa lahko zaupamo različnim ponudnikom, izbira je zelo odvisna od osebe same. Razlike so poleg osebnih tudi v cilju, ki jih ima nakup delnic. Predvideno kratkoročno lastništvo ali več trgovalnih poslov v določenem obdobju zahteva bolj dostopne zastopnike. Čas trgovanja je zelo pomemben, zato mora imeti oseba, ki se želi ukvarjati z njim kakovosten dostop. Na ta način v določenem trenutku opravi bodisi nakup delnic in s tem obogati svoj portfelj, ali pa se odloči za prodajo delnic. Poleg tega lahko trguje z nekaterimi drugimi ponudbami na trgu. Pri nameravanem dolgoročnejšem nakupu so zahteve po spremembah portfelja manj izrazite. Portfelj se lahko več let ne bo spreminjal, zato so v tem primeru zahteve drugačne. Različne zahteve so tudi pri osebi, ki nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev opravljajo v določenem zaporedju. Torej večinoma kopičijo nakupljeno in bogatijo svoj portfelj. Takšna oseba želi imeti predvsem varno naložena sredstva v delnicah ali drugih vrednostnih papirjih varno, morajo pa tudi biti fleksibilne in likvidnostne lastnosti pristne. V primeru, da se uresniči cilj varčevanja ali se pojavijo nenadne potrebe po privarčevanih sredstvih, mora biti omogočena hitra in kakovostna izvedba. Za nakup delnic so na trgu prisotni različni motivi, pomembno je, da vsak potencialen kupec dobi tisto kar na eni strani pričakuje ter na drugi, kar mu je dosegljivo. Pričakovano in dosegljivo sta včasih nasprotujoča si pojma.

Nakup delnic je usmerjen v doseganje točno določenih osebnih ali podjetniških ciljev.