Kontrola bolniške je lahko usodna za nas

V zadnjem času se veliko govori o tem, da je vse več ljudi na bolniški. Vzrok za to je lahko tudi preveč stresno delo ali pa določena bolezen, ki določeni osebi onemogoča normalno delovanje na delovnem mestu. Po večini so tako bolniške popolnoma upravičene, se je pa že zgodilo, da je nekdo bolniško koristil sebi v prid in bil za to tudi primerno kaznovan. Kontrola bolniške je zato neredek pojav, ki ga lahko opravlja detektiv, in sicer na podlagi naročila, ki ga je na primer dal direktor nekega podjetja. Na sumu je namreč imel svojega delavca, ki je že dlje časa na bolniški. Njegov sum je bil popolnoma utemeljen, saj mu je detektiv prinesel zanimivo novico.

Detektivska storitev, ki je tudi na naših tleh izjemno priljubljena

Veliko detektivov ve povedati, da je kontrola bolniške ena od najpogostejših storitev, ki jih opravlja pri svojem poslu. To v praksi pomeni, da detektiva na primer pokliče nek delovodja oziroma vodstveni delavec, ki ima svojega podrejenega na sumu, da izkorišča svojo bolniško v druge namene.

Detektiv opravlja lahko kontrolo bolniške

Pogosto se zgodi, da je njegov sum poponoma utemeljen, saj detektiv vidi ravno to, na kar ga je opozarjal naročnik. Kontrola bolniške je tako lahko v resnici usodna za nas in tudi naše življenje. Čisto po nepotrebnem namreč lahko izgubimo službo, ki nam je tako veliko pomenila.

Dandanes se torej lahko že za zelo malo denarja izve, ali je delavec do svojega nadrejenega pošten ali pa ga morda veselo prenaša naokoli. Zato lahko poskrbijo tudi detektivi, ki ponujajo izjemno priljubljeno storitev, ki se imenuje kontrola bolniške.

Iščem delo, sodobna komunikacija

Iščem delo je lažja naloga, ko je za pomoč uporabljena sodobna komunikacija .

Sodobnost komunikacije se kaže v tem, kako sodobne informacije lahko pripomorejo k boljši izkušnji uporabnika. Iščem delo lahko pri črpanju informacij ter komuniciranju z vsemi udeleženci na trgu dela uporablja klasične ali sodobne pristope. Klasični so obisk zavoda za zaposlovanje, tisk, komuniciranje preko pošte ter razni drugi klasični načini komuniciranja. Sodobni pa potekajo preko spleta in spletnih strani. Iščem delo komunikacija tem primeru poteka preko elektronskega medija ter spletnih strani, elektronske pošte, socialnega omrežja ter na druge načine. Mnogim je socialno omrežje neznanka, nekateri so zanj slišali, obstaja nezanemarljivo število uporabnikov, veliko ljudi pa ima napačne predstave o njem. Velikokrat je krivec predvsem neizkušenost, za katero pa obstaja ustrezna rešitev. Seveda si jo uporabnik mora želeti in narediti korak naprej. Dobro soočenje z realnostjo omogočajo razna podjetja in posamezniki, ki socialno omrežje pogosto uporabljajo. O tem se lahko tudi prepričamo s spletnim obiskom, ki pa ne sme biti zgolj enkratna izkušnja iščem delo. Na spletu je izkušenost povezana s številom kakovostnih obiskov. To niso naključne aktivnosti, ampak načrtovane, zaželene ter imajo cilj pridobiti nova znanja in izkušnje. Področje iščem delo dobro zastopajo tako posamezniki, kot znane ustanove s področja trga dela. Najbolj zanimiv so reprezentativni in aktivni člani omrežja, preko njih dobijo uporabniki in obiskovalci številne koristne informacije. Na več koristnih informacij pa lahko računajo predvsem tisti, ki se v socialno omrežje aktivno vključijo. Vključitev zahteva v prvi vrsti profesionalen pristop ter profesionalno vključevanje v omrežje. Predstavitev je za nalogo iščem delo ali druge nalog ključnega pomena, priložnosti so pogosto enkratne in redke. Profesionalci namreč ne radi izgubljajo časa, potrebno jih je prepričati z preprosto učinkovitostjo. Zato je pri izpolnjevanju cilja iščem delo potrebno poiskati prave in učinkovite besede.

Prave besede so v prvi vrsti resnične, učinkovite pa tiste, ki na kratko predstavijo naš cilj iščem delo .

https://www.mojazaposlitev.si/

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, skrajni ukrep

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko sledi, ko je zaznana kršitev obveznosti s strani zaposlenega.

Največkrat je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana, ko so ugotovljene
kršitve pogodbenih obveznosti s stani delavca. Področje je natančno določeno. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi predvideva odpoved pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka. Pogodbo o zaposlitvi lahko odpovesta tako delavec kot delodajalec. Za delavca je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ukrep, ki sledi številnim kršenjem pogodbe o zaposlitvi. Primeri kršenja pogodbe o zaposlitvi so : v nasprotju z pogodbo o zaposlitvi mu več kot dva meseca ni zagotavljal dela, ni izplačeval nadomestila, vsaj dva meseca mu ni izplačeval plače, plača je bila bistveno znižana, delavcu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa, delavcu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačeval plač ob zakonsko ali pogodbeno dogovorjenem roku ter številne druge kršitve pogodbe o zaposlitvi. Prav tako je lahko izrečena izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, pogosti razlogi so : delavec je kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja, delovno razmerje ima ob tem znake kaznivega dejanja, delavec ped dni zaporedoma ni prišel na delo ter ni opravičil izostanka, delavec v času odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil zdravnika, delavec huje krši pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, delavec je kot kandidat v postopku izbire predložil napačne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanja dela. Za zaposlenega se izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zgodi po vabilu na zagovor ter opravljenem zagovoru. Ob tem mora biti na zahtevo delavca obveščen tudi sindikat. Zagovor mora biti določen v razumnem roku, kar pomeni krajši od treh dni.

Vabilo na zagovor mora vsebovati obrazložen razlog, na podlagi katerega delodajalec meni, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi primerna, vsebovati mora tudi datum, kraj in uro zagovora.

Obračun plače, motivacijski faktor

Obračun plače je mnogim velik motivacijski faktor

Motivacijski faktor je pri iskanju zaposlitve različno izražen, imamo tudi več različnih motivacij pri eni osebi. Motivacije človek razvršča, od najpomembnejši preko manj pomembnejših do najmanj pomembne. Med pogoste motivacijske faktorje štejemo možnost napredovanja, delovno mesto v bližini kraja bivanja, pogosto pa tudi obračun plače postane motivacija. V tem primeru so mnogi pripravljeni sprejeti mnoge spremembe. Pripravljeni so dnevno premagovati večjo razdaljo med krajem bivanja in krajem opravljanja zahtevanih delovnih aktivnosti, ni jim težko biti dlje časa na delovnem mestu ter so pripravljeni na marsikatere nagradi primerno večje zahteve. Največkrat gre za ambiciozne posameznike, ki želijo svoj čas namenjen profesionalnim aktivnostim kar najbolje izkoristiti ter kar najbolje vnovčit svoje pridobljeno teoretično in praktično znanje. Za obračun plače danes ni potrebno posebno znanje, saj imamo razna sodobna orodja, ki nam omogočajo pridobiti informacijo o nagradi. Vse kar potrebujemo je osnovno znanje uporabo sodobne tehnike, kar praktično pomeni vnos zahtevanih podatkov. Na ta način dobimo dobro informacijo o tem, kakšno nagrado nam obljublja delodajalec. Obstajajo še druge možnosti za obračun plače. Ko kandidiramo za novo delovno mesto ima nagrada, katero nam obljublja potencialni delodajalec veliko težo. Vse kar moramo storiti je zahtevati informacijo o njej. To lahko storimo tudi na razgovoru, kjer s tem dodatno povečamo zanimanje potencialnega delodajalca. Ker bomo iz danih informacij sposobni izračunati obračun plače ta sposobnost govori o naših sposobnostih izračuna ter splošno dobri informiranosti z vidika področji, ki jih pokriva izračun. Zanimivo pa je, da obračun plače ni vedno največja motivacija. Mnogi se bolj veselijo novega delovnega okolja, boljših pogojev dela, več prostega časa, razvijanje svojih poklicnih, delovnih in drugih sposobnosti ter razne druge lastnosti oziroma prednosti novega delovnega mesta. Boljša nagrada v tem primeru zdrsne po lestvici prednosti novega delovnega mesta navzdol.

Obračun plače je vrednotenje delovnih sposobnosti in storilnosti.

Obračun plače, ocenjevalna osnova

Obračun plače je za mnoge ocenjevalna osnova v številnih dilemah.

Najpogosteje nas obračun plače zanima pri ocenjevanju primernosti delodajalcev. Delovna nagrada za opravljene aktivnosti pa ni nujno edini način nagrajevanja. Delodajalci se vedno bolj zavedajo motivacijske vrednosti nagrade. Delavec je skladno s prejeto nagrado bolj ali manj motiviran za doseganje učinkov dela. Bolj motiviran je, ko ima za obračun plače večji bruto znesek. Manj pa takrat, ko je ta znesek manjši. Poleg denarne nagrade se v praksi delodajalci odločajo tudi za druge oblike nagrajevanja. Tako lahko ponudi kot nagrado zaposlenemu ali zaposlenim svoje izdelke ali storitve. Količino določi skladno z oceno, ki ponazarja njegovo zainteresiranost za nagrajevanje. Z nagrajevanjem največkrat želi motivirati zaposlene, ko je potrebno za doseganje boljših ciljev konkurenčnega boja, poiskati najboljše načine. Lahko pa se odloča za nagrado v obliki izdelkov ali storitev. Slednje pridobi na trgu na razne načine. Večji bruto znesek obračun plače lahko zazna tudi ob koncu določenega poslovnega ciklusa. Takrat delodajalec razdeli nagrade med vse udeležence. Z nagrado zaposlenim želi sporočiti, da ceni njihovo aktivnost pri doseganju podjetniškega uspeha. S tem lahko pridobi večje učinke kot znaša nominalna vrednost. Zaposleni bodo na ta način računali, da bo večja osnova za obračun plače tudi v prihodnje ob zaključku poslovnega ciklusa. Zato so motivirani z izkušnjo iz preteklosti. Poslovna okolja imajo med seboj različne prakse nagrajevanja. Za kakovostno primerjavo je potrebno poznati razliko, katero prinaša obračun plače v neto ali bruto znesku. Pogosto se ob prejetih informacijah s področja nagrajevanja za doseženo delo vsi navdušujejo, čeprav ne vedo natančno kakšen bo neto znesek. V nekaterih bolj razvitih družbah nagrado v informaciji ne sporočajo zgolj v nominalnem znesku, ampak sporočijo tudi višino morebitnih odhodkov ter njihov namen.

Obračun plače je zelo pomemben za tako delodajalca kot delojemalca, v širšem pomenu pa ima vpliv tudi na družbeno okolje.

Več